Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2014

0118 af38 420
Reposted fromLittleJack LittleJack vialetshavesex letshavesex
4902 4c64 420
4586 623b 420
Reposted fromsatyra satyra viatattoosbyanyone tattoosbyanyone
3697 591d 420
Reposted fromcaligula caligula viacoolstorybro23 coolstorybro23

August 05 2013

0153 dd7f 420
Reposted fromciemnoscplonie ciemnoscplonie viaproof proof
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viaproof proof

May 18 2013

4929 3cbc 420
Reposted fromdusielecc dusielecc viaalbognij albognij
Wiedziałam,że nie byłam ważna, ale i tak mnie to zabolało.
— J.D. Salinger, The Catcher in the Rye

May 15 2013

i chciałabym tylko jednej rzeczy... żebyś spojrzał w moje oczy i powiedział, że mnie kochasz...
— nadal i mimo wszystko...
Reposted fromdusielecc dusielecc viadusz dusz
- Przepraszam, mogę zdjąć marynarkę ?
- Możesz zdjąć wszystko.
— wyniesione z pracy
7235 5c5b 420
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viadusz dusz

May 14 2013

9019 a476 420
Reposted byletshavesexsabvelqzsawikPannaJsamozatruciefrenzysampelekocelot
8977 7f8a 420
Reposted byletshavesexsabvelqzvictorianhanutakhaliadivoltagevioloncellistefanus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl